לוגו דרור ישראל עם רקע שקוף
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון- תנאי שימוש באתר דרור ישראל

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תנועת דרור ישראל (להלן: "האתר"),  הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש במפורטים מטה ועל כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון.

 

השימוש בלשון זכר בתקנון ותנאי השימוש באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בו כמתייחס לגברים ונשים כאחד. 

 

כללי

 1. אתר האינטרנט  https://drorisrael.org.il/ (להלן: "האתר") מופעל ונמצא בבעלותם של חברי דרור ישראל (להלן: "התנועה").
 2. האתר מאפשר לקבל מידע אודות פעילות חברי תנועת דרור ישראל בכפוף לתנאי השימוש והוראות תקנון זה (להלן יחדיו: "התקנון").
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי קרא את כל התנאים הכלולים בתקנון בעיון רב והוא מסכים לתנאים אלו. יובהר בעניין זה כי תחילת השימוש באתר ובתכניו מהווה הסכמה של המשתמש ואישורו לכל האמור בתנאי שימוש אלו.
 4. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "משתמש")  מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של התנועה.
 5. התנועה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף /או לגרוע ו/או לעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמשי האתר. כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותים, יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש והתקנון המופיעים באתר, כפי שיהיו מעת לעת.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של התנועה, תגברנה הוראות התקנון. 
 7. במקרה של סתירה בין הנוסח בשפה העברית לבין נוסח בשפה אחרת, הנוסח בשפה העברית הוא המחייב.
 8. המשתמש יעשה שימוש באתר בהתאם לקבוע בתקנון זה ולהוראות הדין.

 

הגבלת אחריות 

 1. מובהר כי השימוש באתר ו/או בתכניו אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. 
 2. השימוש באתר ובתכניו מוצגים באתר וניתנים לשימוש, כפי שהם (As Is) בהתאם להחלטת התנועה, ולמשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התנועה בגין השימוש ו/או המגבלות ו/או טיב התוכן. 
 3. התנועה לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, התנועה  או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר, ותכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר
 4. עוד מובהר כי התנועה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן, בין במישרין ובין בעקיפין, העלול להיגרם למשתמש עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר, באופן חלקי ו/או מלא, לרבות כתוצאה מפעולות תחזוקה של האתר, בעיות טכניות, הפסקת השירותים ו/או עיכוב בהם, באופן חלקי ו/או מלא, מכל סיבה שהיא, תקלות לרבות פגיעה, מחיקה או תקלה באחסון פריטי מידע שהוזנו על ידי המשתמש ו/או בנתוני תקשורת אחרים שנשמרו ו/או הועברו על ידי המשתמש, דליפת פרטי הסיסמאות ו/או החשבון של המשתמש וכיוב'. ברור למשתמש באתר, כי תחול עליו האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו ותוצאותיהן הקשורות בשימוש באתר.
 5. התנועה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר  ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. 

 

היעדר אחריות על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

 

 1. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר, לאתר אינטרנט אחר, אינה מעידה או מהווה אישור לכך כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והתנועה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו. התנועה אינה אחראית על ביצוע פעולה כל שהיא באתר אחר אשר אליו יש קישור באתר התנועה. כל הנעשה באתרים אחרים, גם אם קיים לגביהם קישור באתר, הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לו ולא יהיו לו כל דרישות ו/או טענות ו/או תלונות בנוגע לכך. 
 2. התנועה אינה שולטת ו/או מפקחת באופן כלשהו על מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים דרך האתר. התנועה אינה אחראית לתכנים אליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. התנועה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובלו לאתר אינטרנט פעיל. 
 3. כל שימוש באתרי צד שלישי, שייעשה באמצעות קישור הקיים באתר, נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לתנאי השימוש של האתר בקישור.  

 

זכויות בקניין הרוחני באתר

 1. כל תוכן המפורסם באתר לרבות, כל סימן ו/או איור ו/או עיצוב ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף האתר ועיצובו (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) ו/או יישום ו/או קוד מחשב המופיעים באתר, הינם קניינה הרוחני הבלעדי של התנועה למעט אם צוין אחרת, ובכל מקרה אינן שייכות למשתמש, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של התנועה או צדדים שלישים.  
 2. כל משתמש רשאי לעשות שימוש העומד בהוראות תקנון תנאי השימוש ובהוראות החוק. 
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי כל חלק מהאתר בלא קבלת הסכמת התנועה בכתב ומראש. משתמש אינו מורשה לעשות שימוש במידע הקיים באתר לצורך הבעה ו/או הפצת מידע שהוא שיקרי ו/או מטעה ו/או בלתי חוקי.
 4. משתמש באתר אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

 

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 1. התנועה נוקטת באמצעי אבטחת מידע והפצה המתאימים לדעתה למידע שברשותה כמקובל באתרים מסוג זה, ובהתאם לנדרש על פי דין. לצורך כך, התנועה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. התנועה פועלת נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.  
 2. באתר נעשה שימוש בטכנולוגיית cookies ובתוכנות לניתוח שימושים (כדוגמת שירות Google Analytics) (עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבם של משתמשי האתר) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף מידע שאינו מזוהה (אנונימי) דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, לאסוף את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה ועוד.
 3. התנועה עושה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות ובתוכנות לניתוח שימושים לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר באופן שוטף ותקין; כדי להקל על השימוש באתר; לאימות פרטים; לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
 4. משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות יאספו מידע במחשבו האישי, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המחשב שלו, כך שיתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל פעם, או לחלופין, לסרב להם באופן גורף. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ביטול איסוף העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע .

 

יצירת קשר עם מערכת האתר

 1. בכל בקשה או שאלה הנוגעת לשימוש באתר ו/או בתקנון ותנאי השימוש בו, ניתן לפנות למערכת האתר בכתובת: contact@drorisrael.org.il

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. תקנון זה מהווה חוזה בין התנועה לבין המשתמשים וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המשתמשים מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני שנעשה על ידם  כל שימוש באתר.
 2. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תחולתם של תנאי שימוש אלה עליכם. 

 

 שונות 

 

 1. על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבית המשפט  המוסמך בתל אביב